1. Úvodní stránka
 2. >
 3. Požární systémy EPS
 4. >
 5. základní pravidla pro montáž

Základní pravidla pro montáž a provoz systému EPS

Pravidla pro montáž a provoz systému EPS jsou zakotvena ve vyhlášce č. 246/2001 Sb.

Montáž a uvedení do provozu:

 • montáž smí provádět pouze firma s certifikátem od výrobce daného systému EPS
 • montáž se provádí výhradně podle schválené projektové dokumentace
 • montážní firma zaškolí obsluhu systému EPS
 • montážní firma předává systém EPS s následující průvodní dokumentací
 • návody k obsluze zařízení včetně pokynů pro obsluhu
 • požární provozní kniha
 • doklady o certifikaci všech prvků EPS a záruční listy
 • předávací protokol EPS, předávací protokol projektové dokumentace
 • instalační atest, doklad montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (výchozí revize)
 • dokumentace skutečného provedení 
 • servisní smlouva o pravidelné údržbě a pravidelných funkčních zkouškách

Provoz systému EPS:

Provozovatel objektu jmenuje zodpovědnou osobu za provoz zařízení EPS a osobu pověřenou obsluhou zařízení EPS a zajistí jejich řádné proškolení. Provozovatel je ze zákona povinen provádět předepsané funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti systému EPS svými pracovníky a techniky oprávněné organizace (na základě servisní smlouvy). Termíny a způsoby provádění těchto zkoušek a revizí jsou dané ze zákona – vyhláška č. 246/2001 Sb.:

 • pravidelná roční kontrola provozuschopnosti EPS
 • pravidelná půlroční zkouška činnosti EPS u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá
 • pravidelná měsíční zkouška činnosti EPS u ústředen a doplňujících zařízení

O vykonaných zkouškách musí být sepsán protokol podle zákona a všechny události musí být zaznamenány v požární knize.